loading…
better in
landscape

📿 Thiền Môn Nhật Tụng 🙏
Daily Recitations of the Meditation School
Récitations quotidiennes de l'école de méditation
Die täglichen Rezitationen der Meditationsschule
Recitazioni quotidiane della scuola di meditazione

☸️Bản rút gọn☸️
Decomposed version

Nam Bổn Thích ca Mâu ni Phật
Veneration to the original master, the Buddha Shakyamuni!
Vénération à notre Maître Suprême Bouddha Shakyamuni
Verehrung dem ursprünglichen Meister, dem Buddha Sakyamuni!
Lode al nostro Maestro originale Buddha Shakyamuni

📚Nguồn tư liệu chính: công trình biên tập và phiên dịch của hoà thượng Thích Như Điển - chùa Viên Giác, Hannover: https://sachbaoluutru.viengiac.de/Sach_cua_HT_Thich_Nhu_Dien/Nhung-tac-gia-khac/ThienMonNhatTungPhan2_20161020.pdf

🗺️Languages:

Please ask a Vietnamese for help when using this site. there is no proper language switcher for now

LICENSE & DISCLAIMER:

📚Các nguồn bổ sung: